INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY SERWISU WWW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuj?, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEL-STER Sp. z o.o. siedzib? w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000178284 (dalej: Administrator). Kontakt z osob? nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drog? elektroniczn? pod adresem e-mail: Biuro TEL-STER Sp. z o.o. Poznań Poland
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu umożliwienia dostępu do niepublicznej cz??ci serwisu www.tel-ster.pl oraz do przesyłania informacji związanych z działalnością firmy TEL-STER sp z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Dane osobowe przetwarzane b?d? przez okres niezb?dny do realizacji dostępu do niepublicznej cz??ci serwisu www.tel-ster.pl lub do czasu odwo?ania zgody.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkowa? odmow? dostępu do niepublicznej cz??ci serwisu www.tel-ster.pl oraz do przesyłania informacji związanych z działalnością firmy TEL-STER sp z o.o.
  7. Dane osobowe nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuj?, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEL-STER Sp. z o.o. siedzib? w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000178284 (dalej: Administrator). Kontakt z osob? nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drog? elektroniczn? pod adresem e-mail: Biuro TEL-STER Sp. z o.o. Poznań Poland

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

3. Dane osobowe przetwarzane b?d? przez okres niezb?dny do realizacji przeprowadzenia procesu rekrutacji lub do czasu odwo?ania zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, konsekwencj? ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.
7. Dane osobowe nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY SZKOLENIA I SEMINARIUM

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuj?, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEL-STER Sp. z o.o. siedzib? w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000178284 (dalej: Administrator). Kontakt z osob? nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drog? elektroniczn? pod adresem e-mail: Biuro TEL-STER Sp. z o.o. Poznań Poland

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu przeprowadzenia szkolenia/seminarium i wydania certyfikatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Dane osobowe przetwarzane b?d? do czasu odwo?ania zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkowa? odmow? realizacji szkolenia/seminarium.
7. Dane osobowe nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY WSPARCIA TECHNICZNEO I US?UG SERWISOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuj?, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEL-STER Sp. z o.o. siedzib? w Suchym Lesie, ul. Stefana Stefańskiego 23, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez S?d Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000178284 (dalej: Administrator). Kontakt z osob? nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drog? elektroniczn? pod adresem e-mail: Biuro TEL-STER Sp. z o.o. Poznań Poland

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu udzielenia wsparcia technicznego i usług serwisowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Dane osobowe przetwarzane b?d? przez okres niezb?dny do realizacji wsparcia technicznego i usług serwisowych lub do czasu odwo?ania zgody.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem udzielenia wsparcia technicznego i usług serwisowych, konsekwencj? ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia technicznego i usług serwisowych.
7. Dane osobowe nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.