Jakie są wymagania sprz?towe dla programu?

  • Komputer wyposa?ony w odpowiednie interfejsy komunikacyjne pozwalające na odczyt danych z elektronicznych liczników gazu
    (np. RS232, karta sieciowa, modem komutowany, modem GPRS)
  • System operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2008, Windows 2012
  • Pami?? RAM: 2 GB RAM
  • Wolny obszar na dysku oko?o 50MB + miejsce na gromadzone dane

Jak przeprowadzić instalacj? z dysku dystrybucyjnego?

W celu instalacji oprogramowania GasWin należy uruchomi? program setup.exe z katalogu GasWin2014 dysku dystrybucyjnego. Program instalacyjny kopiuje do wskazanej przez użytkownika lokalizacji wszystkie pliki programu GasWin oraz rejestruje w systemie niezb?dne komponenty. Dodatkowo w Menu Start jest tworzony skrót umożliwiający uruchomienie programu GasWin.

Jak przeprowadzić instalacj? z Internetu?

Korzystając z zamieszczonego linka (lub menu Produkty ? GasWin ? Aktualna wersja) pobra? plik GW2014_oznaczenie wersji_install.zip, zawierający wersję instalacyjn? programu. Po jego rozpakowaniu należy postępowa? zgodnie z instrukcj? podan? w poprzednim punkcie.

Jak przeprowadzić aktualizację z Internetu?

Aktualizacje usuwaj? dostrze?one b??dy oraz mogą wprowadza? ulepszenia i nowe funkcjonalności. Licencjonowani użytkownicy programu GasWin2014 mają prawo do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji GasWin 2014. Aktualizacja oprogramowania GasWin 2014 na najnowszą wersję realizowana jest przez odinstalowanie zainstalowanej wersji programu (Panel Sterowania systemu Windows ? Programy i funkcje ? Odinstaluj) i ponown? instalacj? nowszej wersji programu pobranej z Internetu, zgodnie z instrukcj? podan? w poprzednim punkcie.